KMD Bewindvoering BV

 
Taken van de bewindvoerder


• Inventariseren van inkomsten,  uitgaven, vermogen en eventuele schulden
• Opstellen van een budgetplan, waarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven zijn
  opgenomen en dat up to date houden.
• Het betalen van de vaste lasten conform dit budgetplan
• Het betalen van de vaste lasten en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, voor
  zover dat mogelijk is
• Het inwinnen van (financiële) informatie bij diverse relevante instanties, instellingen en
  particuliere bedrijven.
• Het leefgeld overmaken op de leefgeldrekening.
• Beoordelen van vragen om extra geld op haalbaarheid en redelijkheid en dit evt. storten
• Het aanvragen van Toeslagen bij de Belastingdienst
• Declareren van ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar
• Het aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen
• Het verzorgen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting in Box 1
• Het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
• Het aanvragen van bijzondere bijstand voor andere kosten
• Het aanvragen van de inkomenscomponenten waarop een jaarlijks recht bestaat
• Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering
• Postbeheer en tijdige doorzending van post die voor de cliënt zelf bestemd is
• Het geven van inzage in de inkomsten en uitgaven van de cliënt, alsmede van het verloop van
  de schulden, door de cliënt inzage te geven in Onview. Van de cliënt wordt verwacht dat hij deze
  codes zelf bewaard en niet telkens opnieuw opvraagt.
• Het jaarlijks afleggen van Rekening en Verantwoording aan de rechtbank over het
  beschermingsbewind

E-mailen
Bellen
Info